Standardised Testing

Information for parents

 

Your child and standardised testing 

During your child’s time in primary school he/she will complete standardised tests in English reading and in maths. Children in Irish medium schools will also complete standardised tests in Irish reading. Schools must use the tests in 2nd, 4th and 6th classes and share the results with you. This leaflet explains what standardised tests are and how they can help your child’s learning.
What is a standardised test?

We are all familiar with the idea of tests in school. Your child probably tells you how he/she did in a spelling or tables test prepared by the teacher. A standardised test is another kind of test. The standardised tests in English reading and maths measure a child’s achievement compared to other children in all schools at the same class level or age level. The standardised test in Irish reading measures a child’s achievement compared to other children in medium schoolsat the same class level or age level. English reading and Irish reading tests give information about how well your child can understand what he/she has read.
The tests do not gather information on your child’s written or spoken English and Irish. The maths test finds out how well your child can use numbers for different purposes and solve maths problems. can choose from a number of standardised tests which have been developed for use in primary schools in Ireland. These tests are based on the curriculum. There are different levels of the tests so, for example, the test your child does in first/second class will relate to your child’s age and the curriculum for that class level.

Will all children complete all the standardised tests? 

No. Children in English medium schools will complete standardised tests in English reading and maths. Children in Irish medium schools will complete standardised tests in English reading, maths and Irish reading.

Are standardised tests the same as intelligence tests?

No. Standardised tests are not intelligence tests. The main purposes of using standardised tests are to help the teacher plan your child’s learning, and to inform you about how well your child is doing in English reading, maths and Irish reading. When the test scores are used alongside other information gathered by the teacher through observing your child at work, talking with him/her and looking at his/her work, they show how your child is getting on in English reading, maths, and Irish reading, and help the teacher to identify your child’s strengths and needs.

Information for parents

What are standardised tests used for?

Standardised tests are used

  • to report to you as a parent on your child’s achievement in English reading, maths and Irish reading
  • help to find out if your child has learning difficulties in English reading, maths and Irish reading so that the school can put appropriate supports in place
  • help to find out if your child is a high achiever in English reading, maths and Irish reading so that appropriate learning experiences can be provided for him/her
  • help your child’s teacher plan for further learning across the curriculum because your child’s achievement in English reading, maths and Irish reading is important for all his/her learning.

When are standardised tests carried out? 

Schools are required to use standardised tests at three identified stages during your child’s time at primary school:

  • English-medium schools are required to implement standardised testing in English reading and maths during the period May/June for all children in 2nd, 4th and 6th classes with effect from 2012 onwards
  • Irish-medium schools are required to implement standardised testing in Irish reading, English reading and Mathematics during the period May/June for all children in 2nd, 4th and 6th classes with effect from 2012 onwards.

Many schools use standardised tests in other classes too.

Do all children take standardised tests? 

A small number of children might not take the tests. For example, if your child’s first language is not English, the teacher may decide that he/she should not take the English reading test. Your child may, however, take the maths test. If your child has a learning or physical disability, the teacher may decide not to give the test but to use a different way to check on your child’s progress. In all cases, the teacher will use the information he/she has about your child to decide whether or not your child should take the English reading test, the maths test and Irish reading test.

Should I help my child prepare for standardised tests? 

No. Standardised tests are one source of information about your child’s achievement in English reading, maths and Irish reading. The teacher gathers information about your child’s learning all the time. Your child will take the standardised tests on a regular school day as part of his/her daily work in the classroom. Indeed, your child may not even realise he/she has taken the tests!

How will I know how my child has done on the standardised tests?

Your child’s class teacher will share the test results with you, typically at a parent/teacher meeting or in a school report. You will see the results of the tests on your child’s school report at the end of in 2nd, 4th and 6th classes.

How will I know what the test scores mean?

You will be familiar with hearing your child say he/she got 62% in a maths test or 9 out of 15 in a spelling test. Standardised tests generally use other types of scores. Your child’s teacher may tell you how your child did in the test using a standard score.

Understanding standard scores

Standard scores usually go from 55 to 145 with 100 being an average score on a standardised test. The table below describes what the different standard scores tell you about your child’s achievement in English reading, maths and Irish reading.
Standard Score What score means Approx % of children who get this score
130 and above very high 2%


Informâcija vecâkiem

Jûsubçrnsun standartizçtâspârbaudes
Standartizuotøtestø rezultatøpaaiškinimas

Mâcoties sâkumskolâ,jûsu bçrnam bûs jâveic standartizçtâs pârbaudes angïu valodas lasîðanâun matemâtikâSkolâs ar apmâcîbu îru valodâveic standartizçtas pârbaudes arîîru valodas lasîtprasmçPârbaudes notiek un klasç, un rezultâtus paziòo vecâkiem. Šajâinformatîvajâlapâizskaidrota standartizçto pârbaužu bûtîba un lietderîba jûsu bçrna mâcîbu procesâ

Kas ir standartizçtâpârbaude?

Mçs visi zinâm, ka skolâs tiek veiktas pârbaudes. Iespçjams, ka bçrns jums ir stâstîjis par savâm sekmçm pareizrakstîbas vai rçíinâðanas kontroldarbos, ko sagatavojuši skolotâji. Standartizçtâpârbaude ir mazliet citâda. To izmanto bçrna snieguma noteikšanai angïu valodas lasîðanâun matemâtikâsalîdzinâjumâar citiem vienâda vecuma vai klases bçrniem visâs skolâs. Savukârt ar standartizçto pârbaudi îru valodas lasîðanânosaka bçrna sniegumu salîdzinâjumâar citiem vienâda vecuma vai klases bçrniem skolâs ar apmâcîbu îru valodâAr angïu un îru valodas lasîðanas pârbaudes palîdzîbu var noteikt, cik labi jûsu bçrns izprot lasîto tekstu. Tomçr ar ðîm pârbaudçm nav iespçjams noteikt bçrna sekmes angïu un îru valodas rakstîbâvai runâðanâAr matemâtikas pârbaudes palîdzîbu var noteikt, cik labi jûsu bçrns prot rîkoties ar skaitïiem daþâdâs situâcijâs un atrisinât matemâtikas uzdevumus.

Skolâm izvçlei ir pieejamas vairâkas standartizçtâs pârbaudes, kas paredzçtas izmantošanai Îrijas sâkumskolâs. Pârbaudes ir sastâdîtas, pamatojoties uz mâcîbu programmu, un tâm ir daþâdi lîmeòi, tâdçï, ja jûsu bçrns mâcâs, piemçram, pirmajâvai otrajâklasç, pârbaudes sareþìîtîbas lîmenis bûs piemçrots bçrna vecumam un konkrçtâs klases lîmeòa mâcîbu programmai.

visiem bçrniem jâveic visas standartizçtâs pârbaudes?

NçSkolâs ar apmâcîbu angïu valodâbçrni pilda standartizçtâs pârbaudes angïu valodas lasîðanâun matemâtikâSkolâs ar apmâcîbu îru valodâbçrni pilda standartizçtâs pârbaudes angïu valodas lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâ

standartizçtâs pârbaudes ir pielîdzinâmas intelekta noteikšanas pârbaudçm?

Nç, standartizçtâs pârbaudes nav domâtas intelekta noteikšanai. Standartizçto pârbaužu galvenais mçríis ir palîdzçt skolotâjam izveidot jûsu bçrnam atbilstîgu

Informâcija vecâkiem

mâcîbu vielas apguves plânu un informçt jûs par bçrna panâkumiem angïu valodas lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâJa ar ðîs pârbaudes rezultâtiem papildina pârçjo informâciju, ko skolotâjs laika gaitâapkopojis, novçrojot jûsu bçrna darbošanos klasç, runâjoties ar viòu un vçrtçjot sekmes un uzcîtîbu, var gût labu priekšstatu par to, kâjûsu bçrnam veicas angïu valodas lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâ, tâdçjâdi palîdzot skolotâjam noteikt bçrna stiprâs puses un vajadzîbas.

Kâdiem nolûkiem paredzçtas standartizçtâs pârbaudes?

Standartizçtâs pârbaudes izmanto, lai:

informçtu vecâkus, t.i., jûs, par bçrna spçjâm angïu valodas lasîðanâ
matemâtikâun îru valodas lasîðanâ;

palîdzçtu noskaidrot, vai jûsu bçrnam ir grûtîbas ar angïu valodas lasîðanas,
matemâtikas un îru valodas lasîðanas apguvi, lai tâdçjâdi varçtu nodrošinât pienâcîgu skolas atbalstu;

palîdzçtu noskaidrot, vai jûsu bçrnam piemît izteiktas spçjas angïu valodas
lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâ, lai tâdçjâdi varçtu pienâcîgi veicinât viòa(-s) izaugsmi šai jomâ;

palîdzçtu jûsu bçrna skolotâjam plânot ârpusklases nodarbîbas papildu
mâcîbu vielai, jo jûsu bçrna spçjâm angïu valodas lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâir liela nozîme visâmâcîbu procesâ

Kad tiek veiktas standartizçtâs pârbaudes?
Standartizçtâs pârbaudes ir jâveic trîs reizes, kamçr jûsu bçrns mâcâs sâkumskolâ:

No 2012. gada skolâs ar apmâcîbu îru valodâpârbaudi îru un angïu valodas lasîðanâun matemâtikâveiks 2., 4. un 6. klases skolniekiem maijâvai jûnijâ
Daudzâs skolâs standartizçtâs pârbaudes veic arîcitâs klasçs.

Vai visiem bçrniem jâveic standartizçtâs pârbaudes?

Dažiem bçrniem varçtu nebût jâveic pârbaudes. Piemçram, ja jûsu bçrna pirmâvaloda nav angïu valoda, skolotâjs var izlemt, ka jûsu bçrnam nav jâveic angïu valodas lasîðanas pârbaude. Tomçr jûsu bçrnam varçtu bût jâveic matemâtikas

Informâcija vecâkiem

pârbaude. Ja bçrnam ir mâcîðanâs traucçjumi vai fiziski traucçjumi, skolotâjs var izlemt viòu atbrîvot no kâdas pârbaudes un pârbaudît viòa(-s) spçjas citâdâveidâKatrâziòâskolotâjs izmantos visu pieejamo informâciju par jûsu bçrnu, lai izlemtu, vai viòam(-i) ir jâveic angïu valodas lasîðanas, matemâtikas un îru valodas lasîðanas pârbaude.

Vai man vajadzçtu palîdzçt bçrnam sagatavoties standartizçtajâm pârbaudçm?

Nç, standartizçtâs pârbaudes ir viens no informâcijas avotiem par jûsu bçrna spçjâm angïu valodas lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâSkolotâjs nepârtraukti apkopo informâciju par jûsu bçrna mâcîðanos. Bçrns šo standartizçto pârbaudi veiks kâdâno parastajâm skolas mâcîbu dienâm stundu laikâTâdçïviòð(-a), visticamâk, nemaz nenojautîs, ka ir notikusi standartizçtâpârbaude!

Kâes uzzinâðu par sava bçrna panâkumiem standartizçtajâs pârbaudçs?

Pârbaužu rezultâti bûs norâdîti 2., 4., un 6. klases gada liecîbâ

Ko nozîmçpârbaudçs iegûtie punkti?

Standarta punkti ir robeþâs no 55 lîdz 145, bet vidçjais râdîtâjs standartizçtajâpârbaudçir 100. Tabulâpaskaidrots, kâdaþâdi standarta punkti raksturo jûsu bçrna sniegumu angïu valodas lasîðanâun matemâtikâ

Standarta punktiAugsts râdîtâjs
azliet virs vidçjâ
Vidçjs râdîtâjs

Mazliet zem vidçjâ
Zems râdîtâjs
Mazâk nekâ70
Ïoti zems râdîtâjs

Informâcija vecâkiem

Ja jûsu bçrna standarta punktu skaits ir robeþâs no 90 lîdz 109, tad viòð(-a) pârbaudçir ieguvis(-usi) vidçju râdîtâju. Aptuveni pusei bçrnu Îrijâstandarta punktu skaits svârstâs šajâs robeþâs. Tabulâredzams, ka ir arîvairâki citi râdîtâji
gan virs, gan zem vidçjâ

Kâjau tas mçdz bût ar jebkuru skolâveiktu pârbaudes darbu, arîstandartizçto pârbaužu rezultâtus lielâ mçrâietekmçjûsu bçrna garastâvoklis konkrçtajâdienâ, uztraukums vai sajûsma par kâdu notikumu skolâvai mâjâs. Tas nozîmç, ka ikviena pârbaude ir vien informatîva norâde par jûsu bçrna spçjâm angïu valodas lasîðanâ, matemâtikâun îru valodas lasîðanâLiela nozîme ir tieši jums, lai iedrošinâtu un atbalstîtu savu bçrnu, neskatoties uz punktu skaitu, ko viòð(-a) iegûst šajâs pârbaudçs.

Ko nozîmç, ja mans bçrns ieguvis mazu punktu skaitu?

Mazs skaits standarta punktu (piemçram, 80) liecina, ka jûsu bçrnam varçtu bût grûtîbas ar angïu valodas lasîðanu, matemâtiku vai îru valodas lasîðanu. Tomçr vienas pârbaudes râdîtâji nebût nesniedz pilnîgu ainu par jûsu bçrna spçjâm angïu valodas lasîðanas, matemâtikas vai îru valodas lasîðanas apguvçIespçjams, skolotâjs nolems apkopot vairâk informâcijas par jûsu bçrna mâcîðanâs spçjâm, uzdodot citas pârbaudes un novçrojot viòa(-s) darbu klasçJûs arîvarçsiet pastâstît par saviem novçrojumiem, palîdzot bçrnam pildît mâjas darbus un uzklausot viòa(-s) sacîto par darbu stundâs. Skolotâjs var lûgt savam kolçìim
skolotâja asistentam – aplûkot jûsu bçrna pârbaužu rezultâtus un citu novçrtçjuma informâciju. Viòi var lemt par palîdzîbas sniegšanu jûsu bçrnam lasîðanas vai matemâtikas apguvçŠo papildu atbalstu varçtu nodrošinât skolotâja asistents.Ðâdâgadîjumâjûsu bçrna skolotâjs ar jums to pârrunâs.âjoties ar bçrnu par papildu nodarbîbâm ar skolotâja asistentu, jums varçtu bût noderîga DVD filma vecâkiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *